22 Ağustos 2022

19 Ağustos 2022 tarihli ve 31928 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hava taşımacılığı işletmelerinde görev yapan/yapacak yönetici ve paydaşlarda aranan şartlarda ve hava taksi işletmecilerin sermayelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yapılan değişiklik ile mevcut durumda, ticari hava işletmecisinin gerçek ve/veya tüzel kişi kurucu ortaklarının ve işletmeyi temsile ve idare etmeye yetkili yönetici olacaklardan herhangi birinin aşağıdaki şartları haiz olması aranmaktadır.

  • Yetkili bulundukları ticari hava taşıma işletmesinin görevde bulundukları dönemde; müflis veya konkordato ilan etmemiş,
  • Kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olabilmeleri için son 5 yıl içerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından birden fazla idari para cezası uygulanmamış, Yönetici Personel Onay Belgesi veya lisansının birden fazla askıya alınmamış veya bahse konu belgelerden herhangi birisinin iptal edilmemiş,
  • Sorumlu yönetici personel olabilmeleri için son 2 yıl içerisinde Genel Müdürlük tarafından onay belgesinin iptal edilmemiş,
  • 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca  bankacılık, sermaye piyasası ve kaçakçılık mevzuatında tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar ile hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, parada, paraya eşit sayılan değerlerde, kıymetli damgada, mühürde, resmi belgede, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, tefecilik, zimmet, irtikâp, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ya da ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından dolayı mahkûm edilmemiş

olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birinin sağlanamaması durumunda ilgili kişinin sorumlu yönetici personel belgeleri düzenlenmeyecek ve kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi bulundukları işletmelere ruhsat verilmeyecektir.

Değişiklikten önce sadece yönetim kurulu yapısında yönetmelik hükümlerine aykırı durum yaşanması hali yaptırıma tabi tutulmakta iken değişiklik ile birlikte işletmenin gerçek ve/veya tüzel kişi kurucu ortakları ve işletmeyi temsile ve idare etmeye yetkili yönetici personeli de kapsam altına alınmıştır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen şartlara aykırı bir durum yaşanması halinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen sürede aykırılığın giderilmemesi halinde iki aylık süre ile işletmenin faaliyetlerinde kısmi sınırlamalar yapılabilecektir. İki ay içerisinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ise işletme ruhsatı askıya alınabilecek veya iptal edilebilecektir.

Ayrıca, iç ve/veya dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle ticari hava taşımacılığı kapsamında hava taksi işletmeciliği yapacak işletmecilere ilişkin olarak; işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı başına nakit ödenmiş sermaye miktarı 200.000 ABD doları karşılığı, 150.000 ABD dolarına; ilave sermaye şartı aranmayan işletmelerdeki sermaye koşulu 2 milyon ABD dolarından 1.5 milyon ABD dolarına çekilmiştir.

Son olarak 16 Nisan 2022 tarihinde yapılan değişiklikle Yönetmelik’in ilgili maddelerine salgın, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü haller dolayısıyla uyum sağlama konusunda muafiyet hakkı tanıyan Geçici 4. Madde kapsamında yapılacak muafiyet başvurularının 1 Ocak 2023 tarihine kadar birden fazla yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

CLIENT ALERT


For further information, please contact:


YAYLA ALTUFAN KONUKÇU
Attorneys at Law
+ 90 (212) 236 36 44
info@yaklaw.com
www.yaklaw.com

Levent Mah. Sülün Sok. N.23
34330, Beşiktaş/Istanbul

Bu yayın, hukuki gelişmelere ilişkin genel ve limitli bilgi içermektedir. Bu yayın, hukuki görüş ve yönlendirme içermemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalı ve kullanılmamalıdır.