19 Ağustos 2022

18 Ağustos 2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren perakende işletmelerden tahsil edilebilecek ortak gider kalemleri ile alışveriş merkezlerinin ortak gelirlerinin harcanabileceği alanlara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) birçok değişiklik yapılmakla birlikte en dikkat çeken değişiklikler işbu yazımızda ele alınmıştır.

  • Ortak gelir ve ortak gider tanımı ile yönetim gideri tanımı yapılmıştır. Yönetim gideri, ortak giderler içerisine alınmış, ancak sadece “alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler” yönetim gideri olarak kabul edilmiştir.
  • Ortak giderlerin paylaşım usulü alışveriş merkezi yönetimi kararından çıkartılmış ve doğrudan alışveriş merkezindeki perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacağı öngörülmüştür.
  • Reklam, pazarlama ve danışmanlık gideri gibi ortak gider niteliğini haiz olmayan giderler için perakende işletmelerden artık herhangi bir bedel tahsil edilemeyeceği kabul edilmiştir. Ancak sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca değişikliklerin yürürlük tarihi olan 18 Ağustos 2022 tarihinden önce kurulan sözleşmeler için ayrı bir düzenleme yapılarak geçiş dönemi öngörülmüştür. Buna göre perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için katılım payı talep edilebilmesine imkân sağlayan sözleşme hükümlerinin, sözleşme süresince geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Sözleşmenin yenilenmesi ya da süresinin uzatılmış sayılması durumunda ise değişiklik yürürlüğe girecek ve katılım payı tahsil edilemeyecektir.
  • Alışveriş merkezi yönetiminin avans, ortak gelir ve gider hesaplama ve raporlama işlemleri ile ortak gider paylaşımına ilişkin diğer işlemleri bağımsız denetime tabi kılınmıştır.  Bu kapsamda, söz konusu işlemler her yıl Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenerek rapora bağlanacak ve perakende işletmelerin bilgisine sunulacaktır. Alışveriş merkezi maliki veya yönetimince belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu gideri ise perakende işletmelerden tahsil edilemeyecektir.

CLIENT ALERT


For further information, please contact:


YAYLA ALTUFAN KONUKÇU
Attorneys at Law
+ 90 (212) 236 36 44
info@yaklaw.com
www.yaklaw.com

Levent Mah. Sülün Sok. N.23
34330, Beşiktaş/Istanbul

Bu yayın, hukuki gelişmelere ilişkin genel ve limitli bilgi içermektedir. Bu yayın, hukuki görüş ve yönlendirme içermemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalı ve kullanılmamalıdır.